ผู้บริหารโรงเรียน

Details
Published on Thursday, 05 March 2020 14:41
Written by Super User
Hits: 1938

อำเภอโคกสูง


                                       3    2 
 นายรังสัน พานเพ็ชร        นางกาญจนา  ประสงค์ทรัพย์       นายดนุชา  บุ้งทอง               นายเจริญ  บัวบุญ
  ผอ.รร.บ้านโคกสูง           ผอ.รร.บ้านหนองเสม็ด      ผอ.รร.บ้านละลมติม   ผอ.รร.สมาคมไลอ้อนส์(บ้านอ่างศิลา)
      0952535773                   0852756830                     0871397695                        0894098455

 

1    9    8    6
 นางพรกมล  กันนิยม           นางสุภาภรณ์ บุตรธรรม         นางสุณิภา ชูเมือง             นางรัชนีวรรณ จรรยาดี
 ผอ.รร.บ้านโนนหมากมุ่น         ผอ.รร.บ้านหนองจาน       ผอ.รร.สหัสหงษ์มหาคุณ       ผอ.รร.บ้านหนองแอก
     0897496065                    0985529499                      0808258184                    0957826140

 7                                         10
นายสุชาติ พินแพทย์         นางเมธิกานต์ เพชรดล      นางอิ่มอนงค์ ท่าข้าม      นายนริน  พรมทิพย์
 ผอ.รร.วัดหนองม่วง         ผอ.รร.อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร        ผอ.รร.บ้านโคกสามัคคี        ผอ.รร.ชุมชนบ้านหนองแวง
    0871395205                  0971292575                  0926362574                 0813773703

                        5            4  
                          นายเพียรศักดิ์  วันแอเลาะห์                  นายกฤชเพชรพชรวัชร์ เข็มเพ็ชร
                         ผอ.รร.บ้านหนองเม็ก                  ผอ.รร.บ้านหนองมั่ง
                           0813772068                           0934190909