งานการเงิน

Details
Published on Tuesday, 30 June 2015 10:20
Written by พรรณวิภา
Hits: 76092

44

10anidot5b  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2563

      ตุลาคม62     พฤศจิกายน62   ธันวาคม62    มกราคม63     กุมภาพันธ์63   มีนาคม63  

      เมษายน63   พฤษภาคม63    มิถุนายน63   กรกฎาคม63  สิงหาคม63     กันยายน63  

     ตุลาคม 61      พฤศจิกายน 61   ธันวาคม 61   

     มกราคม 62   กุมภาพันธ์ 62   มีนาคม 62     เมษายน 62    พฤษภาคม 62   มิถุนายน 62

     กรกฎาคม 62  สิงหาคม 62    กันยายน 62

10anidot5b  แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คลิก

10anidot5b  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  คลิก

10anidot5bตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คลิก

10anidot5b แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

10anidot5b แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

10anidot5b แผน e-bidding คอม cc 2563

10anidot5b แผน e-bidding DLIT 2563

10anidot5b แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ cc

10anidot5b แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ DLIT 2563

                                        ปี 2563

10anidot5b  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2563  คลิก

10anidot5b  แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คลิก คลิก1 คลิก2

10anidot5b  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563คลิก