การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

Details
Published on Thursday, 15 December 2016 13:37
Written by พรรณวิภา
Hits: 49967

ONET

             

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ
 10anidot5b รูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2559 new1

 10anidot5b รูปแบบข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559  new1

10anidot5bตัวอย่างข้อสอบ O-NETnew1

 10anidot5b ตัวอย่างกระดาษคำตอบ new1


วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ
10anidot5b ลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Specification) ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10anidot5bรูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ new1
10anidot5bตัวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ และตัวอย่างการเขียนตอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย new1 
10anidot5bเกณฑ์การตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย new1
10anidot5bคำแนะนำการเขียนตอบ new1

ตารางสอบโอเนต 2

20160715122049