การจัดซื้อจัดจ้าง สพป.สระแก้ว เขต 2

Details

 

alto falante 318 37556new1 การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

10anidot5b ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ DLTV  

 

    0068 green box ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน-DLTV

       hot 1 ร่างTOR   ราคากลาง      ประกาศเชิญชวน      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

    0068 green box ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ-DLTV

 

10anidot5b ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปี2562  

     hot 1 ร่างTOR   ราคากลาง      ประกาศเชิญชวน      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

10anidot5b ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด

      hot 1 ร่างTOR   ราคากลาง      ประกาศเชิญชวน      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

10anidot5b  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้

      hot 1  ร่างTOR   ราคากลาง      ประกาศเชิญชวน      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา        

 

new1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562


10anidot5b
แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด คลิก

 

10anidot5b แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนDLTV  คลิก

 

      hot 1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนDLTV  คลิก

      hot 1 ประกาศเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนDLTV คลิก

10anidot5b แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 คลิก

     hot 1 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 คลิก

10anidot5b          

               

new1 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562


10anidot5b รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-โต๊ะเก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา คลิก

10anidot5b รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้าง-2562-งบดำเนินงาน-ตามแผนปฏิบัติการ-2562 คลิก

10anidot5b รายงานแผนจัดซื้อครุุภัณฑ์-ปีงบประมาณ-2562 คลิก

10anidot5b รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-DLTV    คลิก     

 

                             

new1 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร1) ประจำปี 2562       

10anidot5b  ตุลาคม61      10anidot5b พฤศจิกายน61     10anidot5b ธันวาคม61    10anidot5b  มกราคม62 

   

10anidot5b กุมภาพันธ์ 62 10anidot5b มีนาคม62           10anidot5b เมษายน62         10anidot5b พฤษภาคม62                   

                                            ประจำปี 2561

            การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  2561

alto falante 318 37556ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ คลิก

hot 1 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน คลิก

alto falante 318 37556 ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ (DLIT) คลิก

hot 1เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) คลิก

 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร1) ประจำปี 2561        

 

10anidot5b  ตุลาคม60          10anidot5b พฤศจิกายน60     10anidot5b ธันวาคม60  10anidot5b  มกราคม61 

   

10anidot5b  มีนาคม61           10anidot5b เมษายน61                10anidot5bพฤษภาคม61                    

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

10anidot5b แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8 รายการ_0001      คลิก             

10anidot5b แผนจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)_NEW คลิก

10anidot5b แผนการจัดซื้อ คอมcc 2561 คลิก

10anidot5b แผนจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ DLIT 2561     คลิก         

 รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  คลิก 

                          ราคากลาง

10anidot5b ราคากลาง ระบบคอมพิวเตอร์ DLIT 2561 คลิก

10anidot5b ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คลิก

10anidot5b ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน  คลิก

10anidot5b ราคากลางคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา cc 2561  คลิก

10anidot5b ราคากลางจัดพิมพ์ข้อสอบกลาง_NEW  คลิก

10anidot5b ราคากลางรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)_NEW  คลิก

10anidot5b ราคากลางระบบปฏิบัติการ 2560 คลิก

 ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง

10anidot5b   คู่มือลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ        คลิก   

10anidot5b ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง คลิก

10anidot5b แบบฟอร์มทะเบียนคุมสินทรัพย์ คลิก

10anidot5b แบบฟอร์มบัญชีวัสดุ คลิก

10anidot5bเอกสารสำหรับจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย คลิก

 

  การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

10anidot5b ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT)ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนและระบบปฏิบัติการ(Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน คลิก

  10anidot5bประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT) ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนและระบบปฏิบัติการ(Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน คลิก

 10anidot5b รายละเอียดคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ คลิก

hot 1 ราคากลางจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเียนการสอน ปี 2560 คลิก

    hot 1 ราคากลางการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) 2560  คลิก

10anidot5b แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คลิก

10anidot5b แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ คลิก

10anidot5b แผน e-bidding คอม cc 2560 คลิก

10anidot5b แผน e-bidding DLIT 2560 คลิก

10anidot5bแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ cc คลิก

10anidot5b แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ DLIT 2560 คลิก

10anidot5b  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิก

 

  การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559

10anidot5b ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT)ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนและระบบปฏิบัติการ(Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน คลิก

  10anidot5bประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT) ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนและระบบปฏิบัติการ(Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน คลิก

 10anidot5b รายละเอียดคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ คลิก

 

 

                     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2559

      ตุลาคม58     พฤศจิกายน58   ธันวาคม58    มกราคม59     กุมภาพันธ์59   มีนาคม59  

      เมษายน59   พฤษภาคม59    มิถุนายน59   กรกฎาคม59   สิงหาคม59     กันยายน59  

     ตุลาคม 59      พฤศจิกายน 59   ธันวาคม 59   

     มกราคม 60    กุมภาพันธ์ 60   มีนาคม 60     เมษายน 60     พฤษภาคม 60   มิถุนายน 60

     กรกฎาคม 60  สิงหาคม 60    กันยายน 60

10anidot5b  แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คลิก

10anidot5b  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  คลิก

10anidot5bตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คลิก

   

 

 

 

 

   

u6333

   
   

socaisk2

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

bossk2

   

รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2  

  • nid.jpg
  • nj.jpg
  • pa.jpg
   

นโยบายสพฐ/สพฐ.วิถีใหม่  

spt2

   

12362

   

new1
19

cover Educational Manual 221x300

หลกสตรอบรม 
active 

80071

   

new1 สารสนเทศปี 2564

           สารสนเทศปี 2563

       
         
สารสนเทศปี 2562

         สารสนเทศปี 256112131411

สารสนเทศเป็นรูปเล่ม 2557 2558 2559

   

new1
19

   

256

   

lis

   

145
dlit

คลงnew obec

   

mee

   

istatistik grafik

                                                  ประกันคุณภาพ

   

image

   

sk2low

199412

   

head3 1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled

   

       กจกรรม
 fb1456
fb

frame

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

7964472
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
500
7775
14700
7903277
120363
178404
7964472

IP คุณ : 3.237.16.210
วันนี้: 20-10-2021 เวลา: 01:27