กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Details
Published on Monday, 25 February 2019 14:29
Written by Super User
Hits: 2803

law

                 82fa69eca24ede9bccd7c052a1557afbพระราชบัญญัติ

bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  1200px PDF file icon.svg
bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   1200px PDF file icon.svg
bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 1200px PDF file icon.svg 
bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
pdf
bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 pdf
bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 pdf1
bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 pdf12
bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 pdf12
bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 pdf12
bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 pdf12
bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 pdf12
bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 pdf12
bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 pdf12
bulb clipart animated gif 8
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 pdf1

bulb clipart animated gif 8กฎหมายปฏิบัติราชการ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการศึกษาchick

bulb clipart animated gif 8รวมกฎหมายปฏิบัติการ กฏกระทรวง กฏ ก.ค.ศ. chick

bulb clipart animated gif 8รวมกฎหมายปฏิบัติราชการ ประกาศ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ chick

bulb clipart animated gif 8รวมกฎหมายปฏิบัติราชการ ข้อบังคับ ประกาศ ของคุรุสภา chick

bulb clipart animated gif 8รวมกฎหมายการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค chick

bulb clipart animated gif 8รวมกฎหมาย ประกาศ คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) chick

3rพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  chick

bulb clipart animated gif 8ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 chick

bulb clipart animated gif 8ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553  chick

law1