กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

Details
Published on Thursday, 14 May 2015 10:21
Written by พรรณวิภา
Hits: 7588

                    keing1                     
กลุ่มงานวิจัย ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การสอนและกระบวนการเรียนรู้ 

                     praser                              

    nipon               natta

    aoy               aunjaii

                                           suti

        กลุ่มงานวิจัยพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา  

     noii            kai   

                                                 aumm                      

                กลุ่มงานวิจัย ส่งเสริม พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

     chaya         lekk

              กลุ่มงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

junya

  keing1        dang             

     
                              suti

กลุ่มงานวิจัย พัฒนา และส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา             

     aoy             

    ponsu            aunjaii
                  

      กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
keing1

    praser                    aoy

   suti                  natta

                                          fon