วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Details
Published on Wednesday, 06 May 2015 14:54
Written by พรรณวิภา
Hits: 22620

แนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

 1. วิสัยทัศน์

“คุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำสู่สากล”

 2. พันธกิจ

          1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา และมีทักษะที่จำเป็นเพื่อก้าวสู่สากล

2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

3. บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งได้มาตรฐาน โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล

 3. เป้าประสงค์

          1.  ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา และมีทักษะที่จำเป็นเพื่อก้าวสู่สากล

2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ

4.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สู่คุณภาพสากล

4. กลยุทธ์

         1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

         2. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ

         3.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

         4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

5. จุดเน้น

         1. ด้านผู้เรียน

         2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

         3. ด้านการบริหารจัดการ