วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Details

แนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

 1. วิสัยทัศน์

“คุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำสู่สากล”

 2. พันธกิจ

          1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา และมีทักษะที่จำเป็นเพื่อก้าวสู่สากล

2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

3. บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งได้มาตรฐาน โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล

 3. เป้าประสงค์

          1.  ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา และมีทักษะที่จำเป็นเพื่อก้าวสู่สากล

2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ

4.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สู่คุณภาพสากล

4. กลยุทธ์

         1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

         2. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ

         3.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

         4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

5. จุดเน้น

         1. ด้านผู้เรียน

         2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

         3. ด้านการบริหารจัดการ

            

         

   

u6333

   
   

socaisk2

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

bossk2

   

รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2  

  • nid.jpg
  • nj.jpg
  • pa.jpg
   

นโยบายสพฐ/สพฐ.วิถีใหม่  

spt2

   

12362

   

new1
19

cover Educational Manual 221x300

หลกสตรอบรม 
active 

80071

   

new1 สารสนเทศปี 2564

           สารสนเทศปี 2563

       
         
สารสนเทศปี 2562

         สารสนเทศปี 256112131411

สารสนเทศเป็นรูปเล่ม 2557 2558 2559

   

new1
19

   

256

   

lis

   

145
dlit

คลงnew obec

   

mee

   

istatistik grafik

                                                  ประกันคุณภาพ

   

image

   

sk2low

199412

   

head3 1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled

   

       กจกรรม
 fb1456
fb

frame

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

7996994
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
5896
6142
47222
7903277
152885
178404
7996994

IP คุณ : 3.234.211.61
วันนี้: 24-10-2021 เวลา: 22:15