ข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2564

Details
Published on Monday, 12 July 2021 16:01
Written by Super User
Hits: 6760

      

  speakers 1521312 960 720new1  ข้อมูลจำนวน โรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน

                      ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1

             จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 118 โรงเรียน แบ่งเป็น

          10anidot5b   โรงเรียนขนาดเล็ก                           จำนวน   45  โรงเรียน 

          10anidot5b โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน    34  โรงเรียน

          10anidot5b  โรงเรียนปกติ                                    จำนวน   39 โรงเรียน

จำนวนนักเรียน (คน) ชาย(คน) หญิง(คน) ห้อง
21,118 10,928 10,190 1,184
ระดับ ชาย (คน) หญิง(คน) รวม(คน)
ก่อนประถมศึกษา 2,415 2,263 4,678
ประถมศึกษา 7,140 6,770 13,910
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,373 1,157 2,530

 

จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
รายการ/อำเภอ อรัญประเทศ วัฒนานคร ตาพระยา โคกสูง รวม
ประเภท เล็ก  14  21  7  3  45
กลาง  19  18  21  11 69 
ใหญ่
ขยายโอกาส 11  14  34 
รวม 34 42 28 14 118
ขนาดโรงเรียน 1-120 คน  14  21  7  3  45
121-200 คน  13 12  8  8  41
จำนวนนักเรียน 201-300 คน  4  7  3  20
301-499 คน  - 2  6  8
501-1499 คน  1  4
รวม  34  42  28  14 118 

หมายเหตุ ขนาดเล็ก 1-120 คน ขนาดกลาง 121-600 คน ขนาดใหญ่ 601-1500 คน

จำนวนนักเรียนแยกเพศ ชั้นเรียน ห้องเรียน xls. 
 จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กxls.  pdf.
 จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส  xls.  pdf
 จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด xls.  ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่

  new1  จำนวนนักเรียนโรงเรียนแยกตามขนาด 7 ขนาด xls.         

1-120 คน 121-200 คน 201-300 คน 301-499 คน 500-1499 คน

new1    จำนวนนักเรียน โรงเรียนแยกตามอำเภอ 

                   อรัญประเท(34)    xls.  pdf.        วัฒนานคร (42)  xls.  pdf.        

               ตาพระยา (28)         xls.  pdf.       โคกสูง (14)     xls.  pdf.

new1   จำนวนนักเรียนแยกเพศ อายุ

new1 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส

new1 จำนวนนักเรียนขาดแคลน

new1 จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

new1 จำนวนนักเรียนติด G

new  รหัสโรงเรียน คลิก