กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Details
Published on Friday, 03 July 2020 15:09
Written by Super User
Hits: 4647

             

         วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ดำเนินการกำกับ ติดตาม การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินการบริหารงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ ข้อกำหนด และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด

    รปภาพ1   รปภาพ2  
รปภาพ3   รปภาพ4  

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตโดยให้คำมั่นว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
รปภาพ6รปภาพ7
รปภาพ9รปภาพ10

                  วันที่ 15 พฤษภาคม 25963 กลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์" โดยมีนายสมพร พิลาสันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว    ซึ่งการดำเนินการจัดทำหลักสูตรออนไลน์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ณ ห้องมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
1315
1617

             วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตาพระยา นายชนิด ปาปะโลม   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสระแก้ว อำเภอตาพระยา โดยมีนายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยาเป็นประธานการประชุม ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอตาพระยา ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อร่วมกันเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของอำเภอตาพระยา ซึ่งที่ประชุมมีมติให้โรงเรียนขนาดเล็ก ของอำเภอตาพระยาคงอยู่อย่างมีคุณภาพ
1 2
3 4

             วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายชนิด ปาปะโลม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาและฝ่ายวิชาการ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
1213

1415